Nagradna igra – Splošni pogoji

My shopping – Nagradna igra – Splošni pogoji

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje: Belita storitve d. o. o., Lokovica 20 c, 3327 Šmartno ob Paki, telefon: 059 158 365, e-naslov: info@myshopping.si, spletna stran: www.myshopping.si

(v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem na območju RS.

V nagradni igri ne smejo sodelovati: zaposleni pri organizatorju, ostali sodelavci organizatorja.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodeluje udeleženec, ki bo izpolnil naslednje pogoje:

  • sprejel pravila in pogoje nagradne igre,
  • v obrazec (fizični ali na spletu) vnesel ime ter veljaven e-poštni naslov.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z enim e-naslovom.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom ali drugim plačilom.

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletnem mestu www.myshopping.si. O prevzemu nagrad bodo obveščeni na posredovani e-naslov.

Sodelujoči, ki bodo navedli nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, bodo avtomatično izločeni iz žrebanja za nagrado.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od objave na spletni strani www.myshopping.si. Posamezniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Pri vsaki nagradi je zapisan čas trajanja nagradne igre in datum nagradnega žrebanja.

Potek nagradne igre

Posameznik se lahko v nagradno igro prijavi preko krovne spletne strani in preko spletnih strani za posamezne nagrade. Ne glede na to, preko katere spletne strani se prijavi, se prijavi v isto nagradno igro, razen če to ni drugače navedeno. S prijavo v nagradno igro sprejme te pogoje sodelovanja.

Nagrade

Po zaključku nagradne igre bo izvajalec ali darovalec izdelka v roku 8 dni izžrebal nagrajenca. Lokacija žrebanja je sedež podjetja ali darovalca in bo objavljena na spletni strani. Izmed vseh oddanih prijav bo izvajalec izžrebal prejemnike nagrad.

Izplačilo nagrade v denarju ni možna. Organizator nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva in jo mora nagrajenec dvigniti pri organizatorju oz. partnerju, ki je zagotovil nagrado.

V kolikor posamezna nagrada iz kakršnegakoli razloga ni dobavljiva lahko organizator nagradne igre ponudi nagrajencu tudi druge nagrade, ki so vrednostno vsaj enake vrednosti nagrade, ki jo je nagrajenec prejel. Nagrajenec se odloči katero izmed nadomestnih nagrad bo prejel. V tem primeru lahko prejme nagrajenec samo eno nagrado.

V kolikor želi nagrajenec nagrado prejeti po pošti mora plačati stroške pošiljanja nagrade, ki je enotna po ceniku Pošte Slovenije za paket s storitvijo od 2 do 5 kg + pazljivejše ravnanje (na dan 1. 10. 2016 znaša 5,43 € + 1,02 €, kar skupaj znese 6,45 €).

Obveščanje

Vse sodelujoče v nagradni igri bo organizator obvestil o lokaciji in času žrebanja. Žrebanje ne bo javno. V kolikor bodo okoliščine dopuščale bo žrebanje javno.

Zaradi organizacije nagradnega žrebanja lahko organizator nagradne igre določi dodatne pogoje (na primer vstopnico za žrebanje, ki mora biti brezplačna).

Prisotnost na žrebanju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

Podelitev nagrade

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti ali SMSu na telefonsko številko, ki jo je oddal ob prijavi.

Po obvestilu je nagrajenec dolžan organizatorju posredovati tudi ostale osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča, davčno številko…). Te podatke bo organizator hranil v skladu z zakonom. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrado bo nagrajenec prevzel osebno pri podjetju, ki je nagrado prispevalo. V kolikor je možno nagrado poslati tudi po pošti se lahko nagrajenec odloči za prejem nagrade po pošti. V tem primeru nagrajenec krije stroške poštnine, ki je enotna po ceniku Pošte Slovenije za paket s storitvijo od 2 do 5 kg + pazljivejše ravnanje.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Prav tako nagrado ni možno zamenjati.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. 

Vrednost nekaterih nagrad lahko presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade.

Vse davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajenca.

Prejemnik nagrade je dolžan posredovati v pisni obliki fotokopijo osebnega dokumenta in davčne številke, saj je nagrada obdavčena po Zakonu o dohodnini (če je prejemnik nagrade mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi prevzame nagrado).

Prejemnik nagrade je dolžan vse podatke posredovati v 15 dneh po prejemu obvestila ali objavi rezultatov na speltni strani organizatorja, sicer ni upravičen do nagrade.

Prejemnik nagrade dovoljuje objavo imena in priimka na navedeni spletni strani

Če prejemnik nagrade ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov izvajalcu oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali če prejemnika nagrade ni mogoče obvestiti in/ali v primeru kršitve teh pogojev in/ali če se ugotovi, da ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji in/ali se nagradi odpove in/ali se ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade oziroma se ne priglasi k prevzemu nagrade, vse to v roku, kot ga določita izvajalca, prejemnik nagrade izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je prejemnik nagrade mladoletna oseba, prevzem nagrade podpišejo njegovi starši ali drug zakoniti zastopnik.

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti izvajalcev do prejemnika nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bodo posredoval tretjim osebam in jih bo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji).  Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek in
  • elektronski naslov ali
  • telefonsko številko.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdelujejo izključno za naslednje namene:

  • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
  • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
  • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre,
  • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim,
  • pošiljanje e-novic po e-pošti, na način kot ga je udeleženec podal ob prijavi.

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.

Sodelujoči dovoljuje, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva (navedene podatke lahko izvajalec obdeluje za lastne potrebe do petih let). Izvajalec podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. To velja predvsem v primeru, ko je pripravljena vstopna stran za sodelovanje v nagradni igri za določeno nagrado, ki jo je prispeval partner izvajalca z namenom merjenja odzivnosti in segmentiranja. V tem primeru bo partner izvajalca obveščen o podatkih o sodelujočih, ki so se prijavili preko posebej za to nagrado vstopne spletne strani. Partner bo prejete podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (podpisana izjava).

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči se lahko od prejemanja vsebin kadarkoli preprosto odjavijo tako, da v elektronskem sporočilu kliknejo na povezavo »odjavi«. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Odgovornost

Organizator nagradne igre ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Izvajalec se zavezujeta, da bo naredi vse v svoji moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru nastopa okoliščin, na katere izvajalec ne more vplivati (višja sila), za katere ni odgovoren oziroma jih ni mogel preprečiti, zavrniti ali se jim izogniti, lahko izvajalec odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti vse udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Izvajalec nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad. Odločitev izvajalcev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na e-naslov organizatorja. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

Izvajalce si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. Če pa to ne bi bilo mogoče, se izvajalca in udeleženec dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Velenju

Spremembe pravil in pogojev

Izvajalec lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj.

Izvajalec bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence preko elektronske pošte.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili.  Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorjev, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.